algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Boommade

Inhoud

Artikel 1 – Definities

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Artikel 3 – Toepasselijkheid

Artikel 4 – Het aanbod

Artikel 5 – De overeenkomst

Artikel 6 – Herroepingsrecht

Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping

Artikel 8 – De prijs

Artikel 9 – Conformiteit en Garantie

Artikel 10 – Levering en uitvoering

Artikel 11 – Betaling

Artikel 12 – Klachtenregeling

Artikel 13 – Aansprakelijkheid

Artikel 14 – Geschillen

Artikel 15 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

Consument: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die een overeenkomst (op afstand) aangaat met de ondernemer;

Dag: kalenderdag;

Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;

Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;

Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

Ondernemer: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die producten en/of diensten (op afstand) aan consumenten aanbiedt;

Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten tot en met het sluiten van de overeenkomst, gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer Boommade

Eigenaresse Boommade: Sophie Deckers

E-mailadres: info@boommade.nl

KVK nr: 71039201

BTW nr: NL002251530B88

Artikel 3 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer (Boommade) en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld.
 3. Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat de consument de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.
 4. Van het in deze voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

Artikel 4 – Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

– de prijs inclusief belastingen;

– de eventuele kosten van aflevering;

– de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;

– het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;

– de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;

– de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn voor het gestand doen van de prijs;

– indien de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;

– de wijze waarop de consument voor het sluiten van de overeenkomst van door hem niet gewilde handelingen op de hoogte kan geraken, alsmede de wijze waarop hij deze kan herstellen voordat de overeenkomst tot stand komt.

Artikel 5 – De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. De ondernemer zal bij zijn dienst of bij het product aan de consument de volgende informatie (schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager) meesturen:

– de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;

– de informatie over bestaande service na aankoop en garanties;

– de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering der overeenkomst.

Artikel 6 – Herroepingsrecht

 1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende veertien dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument.
 2. Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product. Hij zal het product slechts gebruiken (c.q. neerzetten) voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en in de originele staat aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte instructies.

Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping

 1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten van terugzending voor zijn rekening.
 2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.
 3. Indien het product (door bijvoorbeeld gebruik en/of vervoer) beschadigd is, kan de ondernemer een redelijk bedrag van het reeds betaalde bedrag inhouden.

Artikel 8 – De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 3. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief 21% BTW. De verzendkosten van grote Boommades zijn € 35 inclusief BTW voor bezorgingen in de Randstad (tenzij anders vermeld). De verzendkosten van midi Boommades zijn € 30 inclusief BTW voor bezorgingen in de Randstad (tenzij anders vermeld). De verzendkosten van mini Boommades zijn € 10,90 inclusief BTW voor bezorgingen in Nederland (tenzij anders vermeld).Voor bezorgingen buiten de Randstad rekent Boommade extra benzinekosten. Hierover neemt Boommade contact op met de klant. Transport is mogelijk binnen Nederland en België.
 4. De ondernemer kan niet gehouden worden aan prijsvermeldingen die evident onjuist zijn, bijvoorbeeld als gevolg van invoer-, zet- of drukfouten. Aan onrechtmatige prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Artikel 9 – Conformiteit en Garantie

 1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
 2. De consument heeft geen garantie op het aangeschafte product/de aangeschafte producten bij de ondernemer.

Artikel 10 – Levering en uitvoering

 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt. De ondernemer zal het product in beginsel tot aan de voordeur van dat adres brengen.
 3. Bestellingen worden zo snel mogelijk geleverd. De datum en het tijdstip van aflevering wordt afgestemd met de consument.
 4. Overschrijding van de overeengekomen levertijden geeft de klant niet het recht op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of niet-nakoming van enige verplichting welke voor hem uit deze of uit enige andere daarmee samenhangende overeenkomst mocht voortvloeien. Mocht Boommade om bepaalde redenen (moeten) afwijken van de afgesproken levertijd, dan ontvangt de consument daar (een e-mail)bericht over.
 5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan de consument bij de ondernemer, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 11 – Betaling

 1. Na het plaatsten van een bestelling ontvangt de consument een bevestiging per e-mail met daarin de totale kosten, inclusief verzendkosten. Betaling via de website geschiedt altijd geheel vooraf: door middel van overboeking via iDEAL. Bij het plaatsen van een bestelling opent zich een scherm waarbij er gekozen kan worden voor de bank waarbij de consument online bankiert. De consument volgt dan de procedure die hij gewend is met betalingen via internetbankieren.
 2. Voor online betalingen worden geen extra kosten berekend. Aan de bestelling van een klant kunnen nadere (betalings-/bestel)voorwaarden worden gesteld.
 3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.

Artikel 12 – Klachtenregeling

 1. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Artikel 13 – Aansprakelijkheid

 1. Iedere aansprakelijkheid van de ondernemer en de producten van Boommade voor alle schade, van welke aard ook, direct of indirect, waaronder bedrijfsschade, gevolgschade, schade aan roerende of onroerende zaken dan wel aan personen, wordt uitdrukkelijk uitgesloten. De ondernemer is evenmin aansprakelijk voor de schade die bij uitvoering van de overeenkomst door derden wordt veroorzaakt.
 2. Ondernemer aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de producten van Boommade.
 3. Iedere aansprakelijkheid van de ondernemer jegens consument is in ieder geval beperkt tot ten hoogste het factuurbedrag dat de consument uit hoofde van de betreffende overeenkomst aan de ondernemer verschuldigd is.
 4. Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen klant en ondernemer, dan wel tussen de ondernemer en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen klant en de ondernemer, is de ondernemer niet aansprakelijk, tenzij en voorzover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van de ondernemer.

Artikel 14 – Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Artikel 15 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

 1. Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.
 2. Deze overeenkomst treedt in de plaats van alle vorige overeenkomsten welke terzake aangegaan zijn tussen partijen, ongeacht of deze overeenkomsten mondeling zijn gemaakt of schriftelijk zijn vastgelegd.
 3. Boommade heeft het recht bepaalde diensten of delen van diensten uit te besteden aan derde partijen.

Mocht je na het lezen van onze algemene voorwaarden nog klachten, vragen of opmerkingen hebben, neem dan gerust contact met Boommade door een e-mail te sturen naar: info@boommade.nl.

0

Je winkelwagen