Algemene Voorwaarden

Artikel 1 Over

Welkom bij Boommade. Deze voorwaarden zijn door ons opgesteld zodat jij precies weet bij wie jij een bestelling plaatst en wat daarbij jouw en ook onze rechten en plichten zijn.

Boommade is een eenmanszaak en is gevestigd (geen bezoekadres) aan de Graaf Florisstraat 4 HS, 1091 TG Amsterdam. Onze werkplaats is gelegen aan het Prinses Beatrixplantsoen 30, 3055 PV Rotterdam. Op afspraak ben je hier van harte welkom.

Het adres van onze website is: www.boommade.nl

Jij kunt Boommade op de volgende manieren bereiken:

 • E-mail                     : info@boommade.nl
 • Facebook              : https://www.facebook.com/boomade
 • Instagram              : https://www.instagram.com/boommade.nl
 • Via het contactformulier op onze website.

KvK-nummer : 71039201

Btw-nummer : NL2251530B88

Artikel 2 Definities

In deze algemene voorwaarden komt een aantal begrippen vaker voor. Hieronder leggen wij deze begrippen graag in het kort uit.

Met de begrippen wij, ons en onze, bedoelen wij Boommade en haar team, zoals omschreven in artikel 1 van deze voorwaarden en daaronder tevens inbegrepen de door ons aangestelde en/of ingehuurde derde(n). Wij zijn de gebruiker en eigenaar van deze algemene voorwaarden.

Met je, jij en jou(w), bedoelen wij onze klant. Jij bent een consument of een zakelijke klant. Als consument ben jij de natuurlijk persoon, niet handelend in beroep of bedrijf. De zakelijke klant is de rechtspersoon of de natuurlijk persoon, handelend in beroep of bedrijf. Met je, jij en jou(w) bedoelen we ook een door jou aangewezen vertegenwoordiger die namens jou de bestelling in ontvangst neemt en/of op een afhaallocatie de bestelling afhaalt.

De gebruiker (wij) en de klant (jij) samen, noemen wij partijen.

Met een dag bedoelen wij een kalenderdag, tenzij wij uitdrukkelijk spreken over een werkdag.

Schriftelijk betekent voor ons per e-mail of via ons contactformulier.

Onder het herroepingsrecht verstaan wij de mogelijkheid voor jou (uitsluitend voor de consument) om binnen een periode van 14 dagen, de zogenaamde bedenktijd, af te zien van de overeenkomst op afstand. Een dergelijke overeenkomst wordt uitsluitend gesloten middels een of meer technieken voor communicatie op afstand. Bij een koop op afstand zijn wij niet gelijktijdig met jou in dezelfde ruimte (geweest).

Een aanbod van Boommade omvat alle aanbiedingen en offertes in de meest brede zin van het woord.

Alle tussen partijen gemaakte afspraken of tussen partijen gesloten overeenkomst noemen wij de overeenkomst, waar deze algemene voorwaarden op van toepassing zijn verklaard.

Artikel 3 Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn onder meer van toepassing:

 • op het volledige aanbod van Boommade;
 • op alle overeenkomsten die wij met jou sluiten en;
 • op onze facturen.

Ook wanneer er sprake is van meerwerk of een vervolgbestelling, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, zullen wij deze voorwaarden aan jou ter hand stellen, zodat jij tijdig kennis kunt nemen van de inhoud ervan.

Afwijken van deze voorwaarden kan alleen als partijen dat uitdrukkelijk en schriftelijk overeenkomen. Als partijen dat overeenkomen, dan geldt de afwijking alleen voor de overeenkomst, waarvoor die afwijking is overeengekomen. Jij kunt je dan ook niet beroepen op die afwijking bij andere (toekomstige) overeenkomsten met ons.

Wij mogen deze algemene voorwaarden eenzijdig wijzigen of aanvullen. Zonder totstandkoming van een overeenkomst kun jij geen rechten ontlenen aan een eerdere versie van de algemene voorwaarden.

Jouw (algemene) voorwaarden zijn niet van toepassing op overeenkomsten die jij met ons sluit.

Onze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing als er voor de uitvoering van de overeenkomst gebruik wordt gemaakt van (de diensten van) derden.

Als één of meerdere bepalingen uit deze algemene voorwaarden op enig moment gedeeltelijk of geheel nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen volledig van toepassing. Partijen gaan in overleg om nieuwe bepalingen overeen te komen, ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen. Het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen zullen zo veel als mogelijk gerespecteerd worden.

Indien wij niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangen, leidt dit er nooit toe dat de bepalingen daarvan niet (meer) van toepassing zijn of dat wij op enige wijze het recht zouden verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze algemene voorwaarden te verlangen.

Artikel 4 Ons aanbod

In onze webwinkel vind jij een groot deel van ons aanbod. Het aanbod in onze webwinkel is altijd voorzien van alle benodigde (gedetailleerde) informatie, zodat jij precies weet waar jij voor kiest en waarvoor jij betaalt. Meer specifiek gaat het daarbij om:

 • De prijs inclusief belastingen en eventuele andere heffingen die door de overheid worden opgelegd;
 • De eventuele kosten van bezorging/verzending;
 • De manier waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
 • Of het herroepingsrecht al dan niet van toepassing is;
 • De wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
 • De termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen wij de prijs garanderen;
 • De manier waarop jij voor het sluiten van de overeenkomst, de door jou verstrekte gegevens kunt controleren en indien gewenst kunt herstellen.

Met de meest grote zorgvuldigheid stellen wij de website en onze webwinkel samen. Dit betekent echter niet dat alle informatie altijd volledig is en/of juist. Is er sprake van een kennelijke fout of een kennelijke vergissing in ons aanbod, dan zijn wij hier ook niet aan gebonden.

De afbeeldingen van onze producten zijn altijd indicatief. Wij kunnen nooit garanderen dat de weergave in onze webwinkel exact hetzelfde is als het te leveren/geleverde product.

Ons aanbod is vrijblijvend, tenzij wij uitdrukkelijk anders vermelden. Worden er (extra) voorwaarden verbonden aan ons aanbod, dan zullen wij dit altijd uitdrukkelijk in en bij het aanbod vermelden. Zonder daadwerkelijke totstandkoming van een overeenkomst kun jij geen rechten ontlenen aan welk aanbod dan ook.

Artikel 5 Totstandkoming overeenkomst

Een overeenkomst komt tot stand:

 • zodra jij het aanbod accepteert in onze webwinkel, waarbij jij de betalingsverplichting accepteert én;
 • jij akkoord gaat met onze algemene voorwaarden en;
 • indien van toepassing, jij hebt voldaan aan de eventueel gestelde extra voorwaarden.

Alle overeenkomsten worden aangegaan onder de opschortende voorwaarde(n) van (voldoende) beschikbaarheid van de gewenste producten.

Artikel 6 Uitvoering van de overeenkomst, bevestiging bestelling en levering

Wij voeren de overeenkomst uit volgens de eisen van goed vakmanschap. Wij mogen bij de uitvoering van de overeenkomst gebruikmaken van (de diensten van) derden.

De overeenkomst voeren wij enkel ten behoeve van jou uit. Derden kunnen aan (de inhoud van) de door ons uitgevoerde werkzaamheden/geleverde producten, geen rechten ontlenen, onder welke naam of titel dan ook.

Uitvoerings- en leveringstermijnen zijn altijd indicatief. Als het al gebeurt dat wij een bepaalde termijn niet halen, geeft dat jou geen recht op enige vorm van schadevergoeding.

Heb jij een bestelling geplaatst in onze webwinkel, dan krijg jij van ons zo spoedig als mogelijk een digitale bevestiging van goede ontvangst. Ook indien wij de bestelling onverhoopt niet of slechts gedeeltelijk kunnen verwerken, zullen wij jou hier zo spoedig mogelijk en schriftelijk over informeren.

Tenzij jij met een langere leveringstermijn akkoord bent gegaan, ontvang jij je bestelling(en), bij voldoende voorraad, uiterlijk binnen 30 dagen. Uiteraard doen we onze uiterste best om jouw bestelling steeds zo snel als mogelijk en bij voorkeur binnen enkele dagen te leveren. Onze bezorg- en leveringstermijnen zijn echter altijd indicatieve termijnen en nooit fatale termijnen. 

Alle bestellingen worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid in behandeling genomen en verwerkt. Bij levering geldt het adres dat jij bij ons kenbaar hebt gemaakt als plaats van levering. Het is daarbij jouw verantwoordelijkheid ons te voorzien van de juiste gegevens.

Indien een product onverhoopt niet (meer) leverbaar is kunnen wij contact met jou opnemen voor het bieden van een alternatief. Jij bent natuurlijk niet verplicht dit alternatief te accepteren. Is er geen alternatief beschikbaar of kies jij hier liever niet voor en heb jij inmiddels voor dit product betaald, dan ontvang jij van ons binnen 10 dagen het bedrag van het product dat niet (meer) leverbaar is retour op het bankrekeningnummer waarmee jij de (aan)betaling hebt verzorgd. Mocht het niet-leverbare product het enige zijn in jouw bestelling, betalen wij natuurlijk ook de door jou betaalde verzendkosten terug.

Het risico van beschadiging en/of verlies van producten ligt bij ons, tot het moment dat de producten zijn geleverd op het vooraf door jou kenbaar gemaakte adres en/of de producten door jou of een door jou aangewezen vertegenwoordiger zijn afgehaald bij een afhaallocatie. Jij en/of de derde naar wie je de bestelling hebt laten versturen controleert gelijk de bestelling. Mocht blijken dat er sprake is van een gebrek in/aan de bestelling, vragen we je dit zo snel als mogelijk schriftelijk aan ons te melden.

Wij hebben een inspannings- en een leveringsplicht. Wij kunnen dus niet garanderen, dat onze producten aan jouw verwachtingen voldoen. Een verwachting is immers persoonlijk en smaken kunnen verschillen. Jij hebt dan ook geen recht op (schade)vergoeding indien onze service/producten niet aan jouw verwachtingen voldoen.

Voor de levering van onze goederen maken wij gebruik van een externe partij. Natuurlijk willen wij dat alle bestellingen die jij plaatst ook heel snel bij jou worden geleverd. Externe partijen kunnen echter te maken krijgen met extreme drukte, bijvoorbeeld rond de feestdagen. Hierdoor kan het zijn dat je iets langer wacht op je bestelling. Wij adviseren je dan ook altijd tijdig te bestellen om teleurstelling te voorkomen. 

Artikel 7 Conformiteit en garantie

Wij staan er voor in dat al onze producten voldoen:

 • aan de overeenkomst;
 • aan de specificaties die wij hebben vermeld;
 • aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en;
 • aan de wettelijke bepalingen en/of voorschriften, van toepassing en geldig op het moment van de totstandkoming van de overeenkomst.

Indien van toepassing komt onze garantietermijn overeen met de garantietermijn van onze (toe)leveranciers. Je kunt ons niet verantwoordelijk houden voor de uiteindelijke geschiktheid van producten voor elke individuele toepassing door jou als consument. Ook kun je ons niet verantwoordelijk houden voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik van producten of de toepassing ervan.

De garantie vervalt op het moment dat:

 • jij de producten hebt veranderd en/of bewerkt of dit laten doen door derden;
 • Jij onze producten aan abnormale omstandigheden hebt blootgesteld;
 • Jij onze instructies en/of voorschriften en/of die van onze fabrikant/leverancier niet of niet juist hebt opgevolgd.

Naast de door ons gegeven garantie en/of die van onze leveranciers blijven jouw wettelijke rechten en vorderingen bestaan op grond van onze overeenkomst.

In (delen van) onze producten worden natuurlijke materialen vervaardigd, waaronder hout. Hout kan gaan werken (waaronder maar niet gelimiteerd tot krimpen, scheuren, loslaten schors en verkleuren) onder invloed van onder andere de ruimte- en omgevingstemperatuur (koud en/of warm) of bepaalde luchtvochtigheid/droogte en/of Uv-straling. Eventuele gebreken aan deze natuurlijke materialen die op den duur zouden kunnen ontstaan, zijn inherent aan deze materialen en leveren geen gebrek op aan onze zijde in de nakoming van de overeenkomst.

Artikel 8 Herroepingsrecht

Heb jij (consument) een bestelling geplaatst in onze webwinkel, dan heb jij bij de levering van producten de mogelijkheid om zonder opgave van redenen de overeenkomst te ontbinden binnen 14 dagen. Deze bedenktijd gaat in op de dag nadat jij of de vooraf bij ons bekendgemaakte vertegenwoordiger de producten hebt/heeft ontvangen. Heb je meerdere producten besteld en bestaan deze uit verschillende leveringen, dan gaat de bedenktijd in op de dag waarop jij het laatste product hebt ontvangen.

Hebben wij de verpakking voorzien van een verzegeling in de meest brede zin van het woord, vervalt het herroepingsrecht zodra deze verzegeling verbroken is.

Bij producten die niet verzegeld zijn en/of waarop het herroepingsrecht niet is uitgesloten, verwachten wij dat jij tijdens de bedenktijd zorgvuldig omgaat met het product en de verpakking. Jij zult het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te (kunnen) beoordelen of jij het product wenst te behouden.

Wil jij gebruikmaken van het herroepingsrecht, dan kun jij dit binnen 14 kalenderdagen na ontvangst aan ons kenbaar maken middels ons modelformulier. Jij wordt dan verzocht het product binnen 14 kalenderdagen na bekendmaking terug te sturen. Jij bent verplicht het bewijs van verzending te bewaren. Ontvangen wij het product niet binnen 14 kalenderdagen, vervalt het herroepingsrecht en is de koop onherroepelijk.

Maak jij gebruik van het herroepingsrecht, dan retourneer jij het product in de originele (zoveel als mogelijk) staat en in de originele verpakking naar: Boommade, Prinses Beatrixplantsoen 30, 3055 PV Rotterdam.

Artikel 9 Kosten bij herroeping

De kosten voor de retourzending zijn voor jouw rekening.

Heb jij verzendkosten betaald bij de levering van jouw bestelling, en stuur jij de volledige bestelling terug, dan betalen wij jou deze verzendkosten ook terug. Retourneer jij slechts een deel van de bestelling, dan betalen wij de verzendkosten niet terug aan jou.

Hebben wij het/de product(en) tijdig en onbeschadigd ontvangen en indien van toepassing nog steeds voorzien van een verzegeling, zullen wij jou uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na herroeping terugbetalen.

Het terugbetalen zal door ons via dezelfde betaalmethode gebeuren die jij ook gebruikt hebt ten tijde van de aankoop, tenzij jij uitdrukkelijk en schriftelijk toestemming geeft voor een andere betaalmethode.

Is er sprake van een beschadiging of indien jij onzorgvuldig bent omgegaan met het/de product(en) en/of de verzegeling werd verbroken, ben jij verantwoordelijk voor eventuele waardevermindering ervan, tenzij jij van ons niet alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht hebt ontvangen. Dit dient immers te gebeuren voor het sluiten van de koopovereenkomst.

Artikel 10 Uitsluiting van het herroepingsrecht

Wij informeren jou tijdig op onze website en in ieder geval voor het sluiten van de overeenkomst of het herroepingsrecht van toepassing is of juist is uitgesloten.

In ieder geval zijn producten die wij op jouw verzoek speciaal voor jou hebben vervaardigd uitgesloten van het herroepingsrecht. Jij hebt daarbij geen recht om je te beroepen op het herroepingsrecht.

Ook producten die voor jou zijn gepersonaliseerd in de meest brede zin van het woord, zijn uitgesloten van het herroepingsrecht.

Artikel 11 Prijzen en betaling

Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, zijn alle prijzen:

 • inclusief btw;
 • exclusief eventuele verzend-/bezorgkosten;
 • exclusief eventuele andere heffingen van overheidswege;
 • exclusief eventuele kosten die wij (extra) moeten maken bij het uitvoeren van de opdracht.

Wij hebben het recht onze (eenheids)prijzen tussentijds aan te passen. Zonder totstandkoming van een overeenkomst kun jij geen rechten ontlenen aan een eerdere actie en/of een bepaalde prijsstelling.

Onze facturen ontvang jij digitaal.

Bestellingen die jij plaatst in onze webwinkel worden door jou gelijk betaald. Hiervoor maak jij gebruik van onze online betaalomgeving. Jij krijgt daarbij de keuze uit diverse betaalmethoden.

Bestellingen die buiten onze webwinkel worden geplaatst worden door jou betaald via een (handmatige) overboeking naar onze bankrekening.

Is er sprake van betaling na levering dan hanteren wij een betalingstermijn van 30 dagen.

Wij hebben het recht jou om een aanbetaling te vragen. Na goede ontvangst van deze aanbetaling wordt jouw bestelling in behandeling genomen.

Als jij niet volledig of niet op tijd betaalt, dan zullen wij jou hierop wijzen. Dan krijgt jij nog eens een termijn van 14 dagen om aan jouw betalingsverplichting te voldoen. Als jij dan nog steeds niet hebt betaald, ben jij na het verstrijken van die 14 dagen de wettelijke rente verschuldigd over het openstaande bedrag tot het moment dat jij het bedrag alsnog voldoet. De door ons gemaakte buitengerechtelijke incassokosten brengen wij ook bij jou in rekening.

Deze incassokosten bedragen maximaal:

 • 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,00
 • 10% over de daaropvolgende € 2.500,00
 •   5% over de volgende € 5.000,00
 •  Telkens met een minimum van € 40,00

Zolang jij de factuur nog niet of niet volledig hebt betaald, behouden wij de volledige eigendom (eigendomsvoorbehoud) voor alle afgeleverde en nog af te leveren goederen. Eventuele beschadigingen en/of het teniet gaan van deze goederen zijn volledig voor jouw risico en rekening.

Zolang de eigendom van de producten niet op jou is overgegaan, is het jou niet toegestaan deze producten te verpanden aan derden of ten behoeve van anderen te bezwaren. Jij geeft ons jouw onvoorwaardelijke en onherroepelijke toestemming om in de gevallen waarin wij onze eigendomsrechten willen uitoefenen, wij al die plaatsen mogen en kunnen betreden waar onze eigendommen zich dan bevinden. Ook hebben wij het recht om in dat geval al onze eigendommen mee te nemen.

Artikel 12 Intellectueel eigendomsrecht

Intellectueel eigendomsrecht, is een verzamelnaam voor rechten die rusten op een werk. Ze beschermen degene die het werk heeft gemaakt, tegen het gebruik, kopiëren of exploiteren van dat werk door anderen, zonder toestemming van de maker.

Alle intellectuele eigendomsrechten, die voortvloeien uit de overeenkomst, komen ons en/of onze licentiegevers toe. Dit geldt ook voor niet uitgevoerde concepten en/of voorstellen. Alle intellectuele – en industriële eigendomsrechten met betrekking tot maar niet beperkt tot de website, onze producten, onze uitingen en de inhoud van onze kennisbank komen ons en/of onze licentiegevers toe.

Voor iedere inbreuk op onze intellectuele eigendomsrechten, hebben wij het recht een direct opeisbare boete te vorderen van €10.000 (zegge: Tienduizend euro), waarbij wij niet het recht op vergoeding verliezen van eventuele overige geleden schade, waaronder directe en indirecte schade alsmede de daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten.

Artikel 13 Opschorten en beëindigen van de overeenkomst

Wij hebben het recht om de overeenkomst op te schorten of met directe ingang te beëindigen als:

 • jij niet, niet volledig of niet tijdig je verplichtingen uit de overeenkomst nakomt of;
 • door vertraging aan jouw zijde niet langer van ons kan worden verwacht dat wij de overeenkomst tegen de oorspronkelijke voorwaarden zullen nakomen of;
 • er zich omstandigheden voordoen welke van dusdanige aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is.

Als wij dat doen, zijn wij in geen enkel geval verplicht om enige vorm van schade of hieruit voortvloeiende kosten aan jou te vergoeden.

Artikel 14 Overmacht

Tekortkomingen in de nakoming van de overeenkomst kunnen niet aan ons worden toegerekend, als zij niet te wijten zijn aan onze schuld, noch krachtens de wet, de overeenkomst of in het verkeer geldende opvattingen voor onze rekening komen (overmacht).

Wanneer er sprake is van overmacht aan onze kant, hebben wij de mogelijkheid de uitvoering van de overeenkomst tijdelijk op te schorten. Duurt de overmacht aan onze zijde langer dan dertig (30) dagen, hebben partijen het recht de overeenkomst te ontbinden. Wij zullen jou hier tijdig en schriftelijk over informeren.

Bij overmacht zijn wij jou echter geen (aanvullende) (schade)vergoeding verschuldigd. Wij houden hierbij wel het recht om de reeds geleverde producten in rekening te brengen.

Artikel 15 Klachten

Mocht jij een klacht hebben, dan vinden wij dat natuurlijk jammer. Boommade heeft een klachtenprocedure voor zulke situaties.

Het is jouw verantwoordelijkheid om een klacht binnen zeven (7), nadat jij een gebrek aan een product of een verkeerd geleverd product hebt geconstateerd, schriftelijk aan ons te melden. Wij vragen jou om je klacht volledig en duidelijk te omschrijven.

Binnen veertien (14) dagen nadat wij jouw klacht hebben ontvangen, ontvang jij van ons een terugkoppeling.

Jij geeft ons in ieder geval vier (4) weken de tijd om een klacht in onderling overleg met jou op te lossen. Indien na deze termijn van vier (4)

weken de klacht nog niet is opgelost, ontstaat een geschil.

Het indienen van een klacht betekent niet dat daardoor de rechten en verplichtingen van partijen vervallen.

Beschouwen we jouw klacht als gegrond, zullen wij het product kosteloos vervangen of vergoeden. Of we het product vervangen dan wel vergoeden is volledig onze keuze.

Artikel 16 Parkeerkosten en reiskosten

Wij hebben het recht om parkeerkosten en/of reiskosten die wij tijdens de uitvoering van de overeenkomst maken bij jou in rekening te brengen, tenzij wij hier uitdrukkelijk en schriftelijk andere afspraken over maken.

Voor de reiskosten hanteren wij de kilometervergoeding zoals deze door de overheid is vastgesteld voor die periode(s) waarop de overeenkomst betrekking heeft, tenzij wij hier uitdrukkelijk en schriftelijk andere afspraken met jou over maken.

Reistijd brengen wij niet in rekening.

Artikel 17 Privacy beleid

Wij vinden jouw privacy heel belangrijk en gaan dan ook zorgvuldig om met jouw gegevens. Hoe wij dat doen, kun jij lezen in de privacyverklaring op onze website.

Artikel 18 Geschillen

Op overeenkomsten tussen jou en ons, waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. In geval van een geschil zullen partijen zich tot het uiterste inzetten om onderling tot een oplossing te komen. Lukt dit niet, dan wordt het geschil voorgelegd aan de bevoegde rechter binnen het arrondissement waar wij gevestigd zijn, tenzij de wet anders bepaalt.